OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

obowiązuje od 01 kwietnia 2020

 
1. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
a) wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
b) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: 0,0%
c) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych 0,0%
d) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych
 - 1 miesięczne 0,35%
 - 2 miesięczne 0,35%
 - 3 miesięczne 0,40%
 - 6 miesięczne 0,60%
 - 12 miesięczne 1,0%
 - 24 miesięczne i dłuższe 1,2%
e) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,4%
f) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada"
 do 1 miesiąca 0,00% po 7 miesiącach 0,65%
 po 1 miesiącu 0,35% po 8 miesiącach 0,70%
 po 2 miesiącach 0,40% po 9 miesiącach 0,75%
 po 3 miesiącach 0,45% po 10 miesiącach 0,80%
 po 4 miesiącach 0,50% po 11 miesiącach 0,90%
 po 5 miesiącach 0,55% po 12 miesiącach 1,00%
 po 6 miesiącach 0,60%    
g) lokaty SGB Określane odrębnie dla każdej Edycji
h) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięcy
- 24 miesiące
- 36 miesięcy

 

1,10 %
1,20 %
1,35 %
i)  rachunek oszczędnościowy
    do kwoty 50.000zł
    od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł
    powyżej 100.000zł

 

0,30%
0,45%
0,65%

Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych
w punktach: 1a, 1e, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie 1h obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezes, członkowie i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,- złotych
w granicach udzielonych pełnomocnictw.