OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

obowiązuje od 20 listopada 2017

 
1. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
a) wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
b) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: 0,0%
c) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych 0,0%
d) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych
 - 1 miesięczne 0,7%
 - 2 miesięczne 0,7%
 - 3 miesięczne 0,8%
 - 6 miesięczne 1,0%
 - 12 miesięczne 1,4%
 - 24 miesięczne i dłuższe 1,7%
e) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,4%
f) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada"
 do 1 miesiąca 0,00% po 7 miesiącach 1,05%
 po 1 miesiącu 0,70% po 8 miesiącach 1,10%
 po 2 miesiącach 0,80% po 9 miesiącach 1,15%
 po 3 miesiącach 0,85% po 10 miesiącach 1,20%
 po 4 miesiącach 0,90% po 11 miesiącach 1,30%
 po 5 miesiącach 0,95% po 12 miesiącach 1,40%
 po 6 miesiącach 1,00%    
g) lokaty SGB Określane odrębnie dla każdej Edycji
h) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięcy
- 24 miesiące
- 36 miesięcy

 

1,65 %
1,75 %
1,9 %
i)  rachunek oszczędnościowy
    do kwoty 50.000zł
    od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł
    powyżej 100.000zł

 

0,50%
0,75%
1,00%

Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych
w punktach: 1a, 1e, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie 1h obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezes, członkowie i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,- złotych
w granicach udzielonych pełnomocnictw.