TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

za czynności bankowe obowiązująca od 08.02.2018 r.

 

I. PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE ZA PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH I DOKONYWANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
Prowizje
1. Od przekazów gotówkowych do innych banków 0,5% nie mniej niż 3,20 zł1)
2. Od wpłat na rachunek prowadzony w BS od podmiotów innych niż posiadacz rachunku 0,5% nie mniej niż 2,50 zł     nie więcej niż 200,00 zł
3. Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych 0,2% nie mniej niż 3,00 zł nie więcej niż 200,00 zł
4. Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych kont 27002-2 0,15% nie mniej niż 3,00 zł nie więcej niż 200,00 zł
5. Od wypłat z konta zlecenia do wypłaty 0,5% nie mniej niż 3,00 zł
6. Od wpłat gotówkowych na ZUS i US 0,5% nie mniej niż 8,00 zł
Opłaty
1. Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego (miesięcznie), w tym 10,00 zł8)
- dla rachunków organizacji społecznych i zawodowych (miesięcznie) 5,00 zł
2. Prowadzenie ROR (miesięcznie) 3,00 zł
  - "Konto za złotówkę" (miesięcznie) 1,00 zł2)
  - Podstawowy Rachunek Płatniczy (miesięcznie) 0,00 zł7)
3. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie – za każdą dyspozycję 20,00 zł
4. Za ustanowienie albo zmianę pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
- klient instytucjonalny 10,00 zł
- klient indywidualny 5,00 zł
5. Za otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego 0,00 zł
6. Za dokonywanie przelewów z konta klienta w zleconych terminach (w tym również stałych zleceń z ROR)
- od każdej dyspozycji 2,50 zł
7. Realizacja przelewów w formie papierowej:
- z rachunku bieżącego lub pomocniczego 2,50 zł
- z ROR 1,50 zł
- w systemie SORBNET       30,00 zł

- zajęcia administracyjnego lub komorniczego z rachunku bankowego klientów instytucjonalnych

od każdego przelewu

20,00 zł
8. Zlecenie płatnicze ZUS, US w formie papierowej 5,00 zł
9. Polecenia zapłaty:
a) realizacja 2,00 zł
b) odmowa zapłaty z powodu braku środków 4,00 zł
10. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku, za każdy miesiąc 10,00 zł

Uwaga - opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek i gdy odpis

sporządza się na zlecenie sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów.

11. Za sporządzenie odpisu:
- umowy rachunku 30,00 zł
- wyciągu bankowego 5,00 zł
- jednego dokumentu do wyciągu 5,00 zł
12. Wyciąg z rachunku:
1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącym rachunek raz w mięsiącu bez opłat
2) wysyłanie drogą pocztową raz w miesiacu (listem zwykłym) 2,60 zł (koszt listu wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)
3) wysyłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu na życzenie klienta - za każdy wyciąg:
   a) Listem zwykłym 2,60 zł (koszt listu wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)
   b) Listem poleconym 5,20 zł (koszt listu wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)
13. Wysyłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku lub wystąpienia zaległych opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku listem poleconym ZPO 7,80 zł (koszt listu wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)
14. Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda
- klient instytucjonalny 20,00 zł
- klient indywidualny 10,00 zł
15. Za wydanie zaświadczenia o funkcjonowaniu rachunku (opis operacji) 50,00 zł
16. Za korzystanie z usług Bankofon – opłata miesięczna 5,00 zł
17. Za korzystanie z usług home bankingu opłata wg umowy na wymienione usługi
18. Za dokonanie przelewu z home bankingu 1,00 zł
19. Za korzystanie z usług eCorpoNetPGBS  
  - aktywacja i wydanie środków dostępu 20,00 zł
  - wykonanie zlecenia przelewu 1,00 zł
  - przesłanie hasła jednorazowego za pomoc usługi SMS Banking - za każdy SMS 0,20 zł
  - za dostęp do historii rachunku z lat ubiegłych zarchiwizowanych 10,00 zł
  - zmiana parametrów 5,00 zł
  - zablokowanie dostępu do rachunku 10,00 zł
20. Za korzystanie z usług ePgbs24
 - aktywacja i wydanie środków dostępu 20,00 zł
- wykonanie zlecenia przelewu 1,00 zł
- wydanie listy haseł jednorazowych 10,00 zł
- przesłanie hasła jednorazowego za pomocą usługi SMS Banking – za każdy SMS 0,20 zł
- za dostęp do historii rachunku z lat ubiegłych zarchiwizowanych 10,00 zł
- zmiana parametrów 3,00 zł
21. Za korzystanie z usługi SMS Banking
- aktywacja 0,00 zł
- za przesłanie informacji – za każdy SMS 0,20 zł
  - za zmianę numeru telefonu 3,00 zł
22. Za blokadę środków na rzecz innego banku lub innej instytucji 0,1 % kwoty zablokowanej nie mniej niż 15,00 zł nie więcej niż 120,00 zł
23. Wymiana nominałów pieniężnych:
powyżej 10 sztuk do 100 sztuk 3,00zł
powyżej 100 sztuk (od kwoty) 0,5 % od kwoty nie mniej niż 15,00 zł
24. Za sporządzenie kwestionariusza – potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytów         50,00 zł
25. Za umieszczenie w rejestrze zastrzeżeń dokumentu tożsamości klienta zewnętrznego 30,00 zł
26. Za złożenie wniosku o poszukiwanie rachunku poprzez Centralną Informację 20,00 zł
27.

Ubezpieczenie ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI „Wygodne konto dla klientów ZUS” (miesięcznie)

„Pomoc podczas podróży samochodem”, „Pomoc w domu”, „Pomoc medyczną podczas podróży zagranicznej”, Pomoc medyczną na terenie RP”, „Ubezpieczenie bagażu podróżnego”, „Infolinię podróżną”, „Infolinię medyczną”.
Uwaga: Warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, określone są w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI „Wygodne Konto dla klientów ZUS”

0,60 zł3)
II. OBRÓT CZEKOWY
1. Wydanie książeczki czekowej do realizacji czeków gotówkowych rozrachunkowych (w tym do ror) 25 szt. 10,00 zł
2. Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych ( w tym ROR ) 15,00 zł
3. Złożenie zlecenia wypłaty nie mającego pokrycia w saldzie r-ku bank. 10,00 zł
4. Za inkaso czeku 20,00 zł
5. Ustalenie numeru(ów) czeków 5,00 zł
III. OBSŁUGA WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH
1. Za wydanie nowej książeczki w zamian za utraconą lub zniszczoną 5,00 zł
2. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł
3. Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 50,00 zł
4. Za przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 30,00 zł
- zmiana dyspozycji 20,00 zł
5. Za realizację dyspozycji spadkobierców/zapisobiorców z tytułu zapisu na wypadek śmierci  
– od każdego spadkobiercy/ zapisobiorcy

20,00 zł

6. Zgłoszenie o utracie książeczki oszczędnościowej 15,00 zł
7. Umorzenie utraconej książeczki 15,00 zł
8. Ustalenie numeru książeczki 5,00 zł
9. Wypłata lub przelew z rachunku oszczędnościowego jedna w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 zł
IV DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA
1. Za przyznanie lub odnowienie kredytu , prowizja przygotowawcza wynosi:
a) Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą:
- z terminem do 12 m-cy od 1 %
- z terminem powyżej 12 m-cy od 1,5 %
* Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielone przed 18.09.2012 r. 2 %
* Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielone w okresie od 18.09.2012 r. do 23.04.2015 r. 1 %
  * Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielone od 23.04.2015 r. do 1,85 %
  * Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielone od 08.02.2018 r. do 2 %
* Kredyt obrotowy rolniczy „Hektarowy” 1,2 %
*„Podręczny kredyt obrotowy”
- z terminem do 12 m-cy 1 %
- za każdy kolejny rok, płatna przy odnowieniu kredytu 1 %
b) Kredyty konsumenckie gotówkowe:
- z terminem do 12 m-cy
2 %4)
- z terminem powyżej 12 m-cy
4 %4)
- wiosenno-letnie
4 %5)
  jesienno-zimowe   4 %5)
- „Na każdą kieszeń”
4 %4)
- „na miarę”** 3 %4)
* Kredyt odnawialny w ROR
- z terminem do 12 m-cy 1 % nie mniej niż 20 zł
- za każdy kolejny rok, płatna przy odnowieniu kredytu 1 %
* Kredyt mieszkaniowy
- dla klientów posiadających rachunek w P-G BS 1 %
- dla pozostałych klientów 1,5 %
* Pożyczka hipoteczna 2 %
* Kredyty konsolidacyjne 2 %
* Kredyt PLUS 4 %
* Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych (dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) 4 %4)
c) Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych od 1,5 %
d) Kredyty niekonsumenckie gotówkowe od 1 %
2. Za udzielenie poręczeń i gwarancji bankowych, prowizja wynosi :
- z terminem do 1 roku 2 %
- za każdy kolejny rozpoczęty rok 2 %
3. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR (dotyczy kredytów udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. do 23.04.2015 r.)
0,02 %6)
4. Za czynności związane z udzieleniem prolongaty w spłacie kredytów i pożyczek :
- za okres prolongaty do 3 m-cy 0,5 %
- za okres prolongaty powyżej 3 m-cy 1 %
5. Za czynności związane z restrukturyzacją 1 %
6. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej   30,00 zł
7. Za wydanie zaświadczenia (opinii) o wysokość zadłużenia, bądź sytuacji ekonomicznej podmiotu 100,00 zł
8. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 100,00 zł
9. Za wysłanie: upomnienia, monitu, wezwania do zapłaty należności - klient instytucjonalny 10,00 zł
10. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 50,00 zł
11. Za zawieszenie raty kredytu 1% nie mniej niż 10 zł
12. Za sporządzenie i wydrukowanie harmonogramu spłat na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł
13. Za dyskonto weksli 1%
14. Za obsługę weksli do zapłaty - inkaso weksli (za każdą czynność) 10,00 zł
15. Za zgłoszenie weksli do protestu 50,00 zł plus koszty notarialne protestu
16. Za wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki z zabezpieczenia hipotecznego 100,00 zł
17. Za wydanie promesy kredytowej 0,02 % nie mniej niż 100,00 zł
18. Za sporządzenie wyjaśnienia, na pisemny wniosek klienta instytucjonalnego o odmowie udzielenia kredytu 100,00 zł
19. Za zmianę zabezpieczenia kredytu 20,00 zł
20. Za wcześniejszą całkowitą lub częściową (powyżej 5 rat kapitałowych) spłatę kredytu udzielonego klientowi indywidualnemu od 18.04.2011 r. do 28.02.2012 r. w kwocie nie podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim 1 % od nadpłaconej kwoty
21. Za wcześniejszą całkowitą lub częściową (powyżej 5 rat kapitałowych) spłatę kredytu zabezpieczonego hipotecznie, udzielonego klientowi indywidualnemu od 01.03.2012 r. 1 % od nadpłaconej kwoty
V. ZLECENIA RÓŻNE
1. Za sprzedaż portfela i klucza do drzwiczek wrzutowych do skarbca nocnego wg ceny zakupu + VAT
2. Za przyjęcie depozytu do przechowywania: kluczy, papierów wartościowych, itp. jednorazowo        30,00 zł
3. Za przechowywanie depozytu – miesięcznie 10,00 zł
4. Za wynajem skrytek sejfowych:
a) na dni – opłata dzienna 3,00 zł + VAT
b) na miesiące – opłata miesięczna 30,00 zł + VAT

W sprawach nie uregulowanych niniejszą taryfą prowizji i opłat bankowych wysokość stawek bądź opłat ustalać będzie prezes lub wiceprezes Zarządu P-G BS przed wykonaniem czynności uwzględniając jej wysokość i złożoność.

Prowizje i opłaty za obsługę kart płatniczych regulują odrębne taryfy.

Prowizji nie pobiera się od:

- wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowych, terminowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych za wyjątkiem wpłat wnoszonych przez osoby trzecie.
W przypadku przenoszenia środków na ROR z rachunków bieżących celem uniknięcia prowizji opłata wynosi 0,3 % nie mniej niż 3,00 zł.

- wpłat RTV

- dobrowolnych wpłat na cele charytatywne,

- jednostek obsługiwanych przez P-G BS, z którymi zawarto odrębne umowy o odpłatności,

- klientów kont ROR Junior i Młodzieżowy łącznie z usługą ePgbs24 i SMS Banking, 

- przelewów z ROR, rachunku bieżącego lub pomocniczego posiadacza na inne rachunki posiadacza umiejscowione w P-G BS,

- zagubienia i umorzenia książeczek a’vista przeznaczonych do likwidacji, których stan wkładów nie przekracza 50 zł,

- klientów kont ROR za aktywację i wydanie środków dostępu do usługi ePgbs24.

1) - dla Filii Swarzędz, POK Swarzędz i POK Gruszczyn opłata wynosi 0,5 % nie mniej niż 2,50 zł
2) - oferta dla klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w P-G BS w Pobiedziskach i nie posiadali w/w rachunku w P-G BS w Pobiedziskach
w okresie od 01.01.2017 r. do 20.11.2017 r.
Klient uprawniony do otrzymania świadczeń emerytalno – rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w okresie od dnia 13.11.2017 r. do dnia 31.10.2019 r. zawrze w P-G BS w Pobiedziskach umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego „Konto za Złotówkę” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych w Regulaminie „Wygodne Konto dla klientów ZUS ”
3) – bez opłat – obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z zasadami określonymi
w Szczególnych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne Konto dla klientów ZUS”
4) - dla osób posiadających rachunek bankowy w PGBS prowizja wynosi 50% stawek
5) - dla osób posiadających rachunek bankowy w PGBS prowizja wynosi 2,5%
6) - prowizja naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla Klientów, którzy oświadczą, że nie posiadają innego rachunku płatniczego. Załącznikiem do PRP jest Dokument Dotyczący Opłat dla Podstawowego Rachunku Płatniczego, Taryfa Prowizji i Opłat oraz Taryfa Prowizji i Opłat Karty debetowej do rachunku.
8) - prowizja naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej