Zawiadomienie o zwołaniu

Zebrania Przedstawicieli Pobiedzisko – Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach

Na podstawie § 28, ust. 1 punkt 7 Statutu Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego
w Pobiedziskach Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli, zawiadamia Członków Banku oraz podmioty wymienione w § 15 ust. 9 Statutu Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I.  Czas i miejsce

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Restauracji „Maciejowa Chata” w Złotniczkach 24,
16 lipca 2020 r. o godz. 10:00.

II.  Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej,
  2. uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości,
 6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie projektu zmian Statutu oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Banku.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich w 2020 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2019.
 13. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
 14. Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
 15. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2020.
 16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019;
  5. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach;
  6. oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
  7. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
  8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Bank w roku 2020,
  9. zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 rok;
  10. wybór delegata na zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

III.   Informacja o miejscu wyłożenia wszystkich projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów za 2019 r. oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożone są w Sekretariacie Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, przy
ul. Tysiąclecia 15 w Pobiedziskach.

Członek Banku ma prawo zapoznać się z tymi materiałami.

IV.  Informacje organizacyjne

Mając na uwadze obowiązek zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także zdrowie naszych członków Zebranie Przedstawicieli odbędzie się
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (środki dezynfekujące, bezpieczna odległość między uczestnikami Zebrania).

Zarząd

Pobiedzisko – Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach