Zawiadomienie o zwołaniu

Zebrania Przedstawicieli Pobiedzisko – Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach

Na podstawie § 28, ust. 1 punkt 7 Statutu Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli, zawiadamia Członków Banku oraz podmioty wymienione w § 15 ust. 9 Statutu Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

 Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Restauracji „Maciejowa Chata” w Złotniczkach 24, 22 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

II. Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór komisji:
  1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
  2. Komisji uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie projektu zmian Statutu oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Banku.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Uchwalanie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem niezależnego badania biegłego rewidenta.
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok.
 13. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
 14. Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
 15. Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 17. Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2021.
 18. Omówienie zmian oraz przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.
 19. Omówienie zmian oraz przyjęcie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.
 20. Wtórna ocena indywidualna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 21. Wtórna ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
 22. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 23. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach za 2020 r.;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.;
  • oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach;
  • oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach;
  • podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach może zaciągnąć w roku 2021;
  • zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021;
  • wtórnej oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
  • wtórnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej;
 24. Wolne głosy i wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas
 25. Zamknięcie Obrad.

III.   Informacja o miejscu wyłożenia wszystkich projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów za 2020 r. oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożone są w Sekretariacie Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, przy ul. Tysiąclecia 15 w Pobiedziskach.

Członek Banku ma prawo zapoznać się z tymi materiałami.

IV.  Informacje organizacyjne

Mając na uwadze obowiązek zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także zdrowie naszych członków Zebranie Przedstawicieli odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (środki dezynfekujące, bezpieczna odległość między uczestnikami Zebrania).

Z  a  r  z  ą  d

Pobiedzisko – Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach