Gwarancja bankowa – jednostronne zobowiązanie Banku (gwaranta), że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Poręczenie – umowa przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.