OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

obowiązuje od 03 czerwca 2020

 
1. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
a) wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
b) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: 0,0%
c) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych 0,0%
d) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych
 - 1 miesięczne 0,00%
 - 2 miesięczne 0,00%
 - 3 miesięczne 0,02%
 - 6 miesięczne 0,08%
 - 12 miesięczne 0,10%
 - 24 miesięczne i dłuższe 0,12%
e) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,01%
f) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada"
 do 1 miesiąca 0,00% po 7 miesiącach 0,06%
 po 1 miesiącu 0,00% po 8 miesiącach 0,07%
 po 2 miesiącach 0,01% po 9 miesiącach 0,08%
 po 3 miesiącach 0,02% po 10 miesiącach 0,09%
 po 4 miesiącach 0,03% po 11 miesiącach 0,10%
 po 5 miesiącach 0,04% po 12 miesiącach 0,11%
 po 6 miesiącach 0,05%    
g) lokaty SGB Określane odrębnie dla każdej Edycji
h) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięcy
- 24 miesiące
- 36 miesięcy

 

0,11 %
0,12 %
0,13 %
i)  rachunek oszczędnościowy
    do kwoty 50.000zł
    od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł
    powyżej 100.000zł

 

0,01%
0,03%
0,05%

Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych
w punktach: 1a, 1e, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie 1h obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezesi i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,- złotych
w granicach udzielonych pełnomocnictw.