OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

obowiązuje od 01 kwietnia 2022

 
I. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
1) wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
2) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: 0,0%
3) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych 0,0%
4) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych
 - 1 miesięczne 0,05%
 - 2 miesięczne 0,10%
 - 3 miesięczne 0,15%
 - 6 miesięczne 0,30%
 - 12 miesięczne 0,35%
 - 24 miesięczne i dłuższe 0,40%
5) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,01%
6) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada"
 do 1 miesiąca 0,00% po 7 miesiącach 0,08%
 po 1 miesiącu 0,02% po 8 miesiącach 0,09%
 po 2 miesiącach 0,03% po 9 miesiącach 0,10%
 po 3 miesiącach 0,04% po 10 miesiącach 0,15%
 po 4 miesiącach 0,05% po 11 miesiącach 0,20%
 po 5 miesiącach 0,06% po 12 miesiącach 0,30%
 po 6 miesiącach 0,07%    
7) lokata promocyjna „e-lokata” dla klienta indywidualnego*
- 3 miesięczna
- 6 miesiączna

 

0,20%
0,35%
8) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięczne
- 24 miesiączne
- 36 miesiączne

 

0,15%
0,16%
0,17%
9)  rachunek oszczędnościowy
    do kwoty 50.000zł
    od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł
    powyżej 100.000zł

 

0,05%
0,10%
0,15%

Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych w punktach: 1, 5, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie 8 obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezes, członkowie i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,-  złotych w granicach udzielonych pełnomocnictw.

*”e-lokata” dostępna jest przez serwis bankowości elektronicznej SGB24 od 11.04.2022r. ( minimalna kwota lokaty 500,00 zł. maksymalna kwota lokaty 20.000,00 zł.)*