Firmy i instytucje

NNW grupowe

Ubezpieczenie kierowane do grup składających się z co najmniej 3 osób. Grupowe ubezpieczenie NNW w Generali to pewna wypłata świadczeń w razie nieszczęśliwych wypadków. Swoim zakresem obejmuje między innymi świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, czasową niezdolnością do pracy lub nauki, pogryzieniem przez zwierzęta (w tym również kleszcza), wstrząśnieniem mózgu, pobytem w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, osieroceniem dziecka.

  Główne zalety

 • elastyczna oferta
  - dwa warianty ochrony – pełna przez 24h na dobę lub ograniczona do miejsca pracy, a także drogi do i z pracy lub podczas wykonywania innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności
  - umowa roczna lub krótkoterminowa
  - możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb
  - możliwość rozłożenia składki rocznej na raty
 • możliwość ubezpieczenia wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych
 • możliwość ubezpieczenia sportowców
 • możliwość ubezpieczenia wszystkich grup zawodowych
 • brak granicy wieku dla świadczeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków
 • odrębne sumy ubezpieczenia i niezależna wypłata świadczeń dla różnych wariantów ochrony
 • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków poniesionych w prywatnych placówkach medycznych

 

 

Generali Agro firma

Ubezpieczenie kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw i obowiązków (np. spółka jawna). Przy czym ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno Ubezpieczony, który jest Klientem Banku, jak i Ubezpieczony, który nie jest Klientem Banku.

Umowa ubezpieczenia Generali Agro Firma może obejmować ubezpieczenie :

a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

b) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – kradzież z włamaniem, rabunek z lokalu, dewastacja;

c) sprzętu elektronicznego  - zdarzenia losowe,

d) odpowiedzialności cywilnej -  przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w Umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia wykorzystywanego w  tej działalności. Sumę ubezpieczenia oraz sumę gwarancyjną  ustala Ubezpieczający zgodnie z zasadami.