Klienci indywidualni

Majątkowe :

 

Generali Mój Dom

 

Ubezpieczeniu może podlegać: dom, mieszkanie lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy oraz ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia,

W ramach produktu Generali Mój Dom może zostać udzielona ochrona w zakresie:

1) ubezpieczenia mienia od:

 • ognia i innych zdarzeń losowych:▪w wariancie Standard w ryzykach: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, graffiti, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, pękanie mrozowe, powódź, pożar, przepięcie, rozmrożenie, spływ wód po zboczach, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni, upadek statku powietrznego, wandalizm, wybuch, zalanie, zapadanie ziemi; ▪w wariancie All Risk: od wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączone z odpowiedzialności Generali;
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku;
 • stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych;
 • uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti;
 • rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych, wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy;

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

3) ubezpieczenie Ochrony Prawnej;

4) ubezpieczenie Assistance w Domu.

 

 

Generali Auto

 

W skład Generali Auto wchodzą następujące ubezpieczenia:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OCK),
 • ubezpieczenie Auto Casco (zwane dalej ACK), uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu lub jego części w wyniku wszelkich zdarzeń oraz uszkodzenie lub zniszczenie bagażu w wyniku wypadku
 • ubezpieczenie Zielonej Karty (zwane dalej ZK), odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty, w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (zwane dalej NWK), trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków w życiu i zdrowiu osób objętych ubezpieczeniem
 • ubezpieczenie Auto Assistance (zwane dalej ASK), organizacja i pokrycie kosztów pomocy w razie w sytuacji unieruchomienia pojazdu
 • ubezpieczenie szyb (zwane dalej Autoszyby), zniszczenie lub uszkodzenie szyby czołowej, tylnej oraz bocznej

 

 

Auto Assistance

 

Ubezpieczenie ASK może być zawarte w wariantach różniących się zakresem odpowiedzialności:

 • Basic – kolizja drogowa, holowanie bez limitu na obszarze RP,
 • Standard – kolizja drogowa + wypadek, awaria, unieruchomienie, kradzież pojazdu + holowanie do 250 km od miejsca zdarzenia, na obszarze Polski i Europy + samochód zastępczy do 5 dni, zakwaterowanie na obszarze Polski i Europy
 • Premium – kolizja drogowa + wypadek, awaria, unieruchomienie, kradzież pojazdu + holowanie do 1000 km na obszarze Polski i Europy + samochód zastępczy do 10 dni, kontynuacja podróży, odbiór naprawionego pojazdu, zakwaterowanie na obszarze Polski i Europy

 Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniu online z kodem 086375A otrzymasz 5% rabatu.

 

Ochrona Prawna

 

Ochrona interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego życiu / działalności sporów prawnych.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w poniższych wariantach, odnoszących się do różnych sfer życia Ubezpieczonego:

 • Ochrona Prawna Auto,
 • Ochrona Prawna Rodzina,
 • Ochrona Prawna Biznes,
 • Ochrona Prawna Agro,
 • Ochrona Prawna Nieruchomości.

 

 

 

Życie i zdrowie:

 

Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

 

 

Życie komfort

 

Produkt kierowany jest do:

▪Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej) w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach.

▪Spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe.

▪Rolników

ZAKRES UBEZPIECZENIA W 3 PAKIETACH:

 

 

 

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Śmierć Ubezpieczonego

X

X

X

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku (klauzula ZK1)

 

X

X

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby (klauzula ZK2)

 

X

X

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (klauzula ZK3)

 

 

X

 

NNW indywidualne

 

Wypadek może zdarzyć się każdemu. NNW Indywidualne nie uchroni przed nim, ale zapewni niezbędną pomoc finansową.

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem indywidualnym, w którym Ubezpieczającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek. Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną:

śmierć w wypadku, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu i koszty leczenia.

Przy zawieraniu umowu ubezpieczenia online z kodem 086375A otrzymasz 15% rabatu

 

Generali turysta

 

Ubezpieczenie obejmuje:

 • zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu zagranicą oraz pomocy w podróży,
 • zabezpieczenie Ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków,
 • ochrona bagażu podróżnego,
 • zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC)

 

Przy zawieraniu umowu ubezpieczenia online z kodem 080340A otrzymasz 5% rabatu