1. Lokata terminowa

Klientom Instytucjonalnym Pobiedzisko – Gośliński oferuje rachunki lokat terminowych, zakładanych na okres od 1- 24 miesięcy i dłużej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Naliczanie odsetek następuje ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej. Odsetki naliczane są za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.W przypadku, gdy środki nie zostaną podjęte lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny wraz z skapitalizowanymi odsetkami. Dopisane odsetki do odnowionej lokaty, można wypłacić w terminie na jaki jest wniesiona lokata, bez ryzyka zerwania umowy.

2. Lokata promocyjna SGB

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 500 złotych na okres 6 miesięcy. Po upływie okresu umownego środki znajdujące na lokacie są rozdysponowane zgodnie z dyspozycją posiadacza jaką wydał na potwierdzeniu wniesienia wpłaty.