KREDYT PLUS

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR12M, która wynosi obecnie 7,10% i marży banku w wysokości 8,0 p.p.) oprocentowanie nominalne 15,10%, całkowity koszt kredytu wynosi 1487,69 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 1287,69 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 19,48%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.487,69 zł, wysokość rat wynosi: 35 rat w wysokości 174,65 zł i jedna rata wyrównująca w wysokości 174,94 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2023 r. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.
W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.