Firmy i instytucje

Poręczenia i Gwarancje

Gwarancja bankowa – jednostronne zobowiązanie Banku (gwaranta), że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Poręczenie – umowa przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi Zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.

Napisz do nas

Odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami.