Firmy i instytucje – ubezpieczenia

NNW grupowe

Ubezpieczenie kierowane do grup składających się z co najmniej 3 osób. Grupowe ubezpieczenie NNW w Generali to pewna wypłata świadczeń w razie nieszczęśliwych wypadków. Swoim zakresem obejmuje między innymi świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, czasową niezdolnością do pracy lub nauki, pogryzieniem przez zwierzęta (w tym również kleszcza), wstrząśnieniem mózgu, pobytem w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, osieroceniem dziecka.

  Główne zalety

 • elastyczna oferta
  – dwa warianty ochrony – pełna przez 24h na dobę lub ograniczona do miejsca pracy, a także drogi do i z pracy lub podczas wykonywania innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności
  – umowa roczna lub krótkoterminowa
  – możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb
  – możliwość rozłożenia składki rocznej na raty
 • możliwość ubezpieczenia wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych
 • możliwość ubezpieczenia sportowców
 • możliwość ubezpieczenia wszystkich grup zawodowych
 • brak granicy wieku dla świadczeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków
 • odrębne sumy ubezpieczenia i niezależna wypłata świadczeń dla różnych wariantów ochrony

pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków poniesionych w prywatnych placówkach medycznych

Generali Agro firma

Ubezpieczenie kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw i obowiązków (np. spółka jawna). Przy czym ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno Ubezpieczony, który jest Klientem Banku, jak i Ubezpieczony, który nie jest Klientem Banku.

Umowa ubezpieczenia Generali Agro Firma może obejmować ubezpieczenie :

a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

b) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – kradzież z włamaniem, rabunek z lokalu, dewastacja;

c) sprzętu elektronicznego  – zdarzenia losowe,

d) odpowiedzialności cywilnej –  przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w Umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia wykorzystywanego w  tej działalności. Sumę ubezpieczenia oraz sumę gwarancyjną  ustala Ubezpieczający zgodnie z zasadami.

Generaliz myślą o firmie

Ubezpieczeniu mogą podlegać:                                                                                                              

 • maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, budowle
  i zewnętrzne elementy stałe budynku od kradzieży zwykłej,
  • siłowniki i automatykę bram od kradzieży zwykłej,
  • maszyny i urządzenia poza miejscem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz za opłatą
  dodatkowej składki mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (do wysokości Sumy Ubezpieczenia),
  • automatycznie nową lokalizację w ciągu pierwszych 30 dni od jej uruchomienia i nowo nabyte mienie w ciągu 30 dni
  od daty zakupu (do wysokości 200 000 PLN),
  • od ryzyka katastrofy budowlanej już w podstawowym zakresie ubezpieczenia

Odszkodowanie zostanie wypłacone za:

• szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa,
• szkody wyrządzone przez „każdy” deszcz (bez względu na jego natężenie) i „każdy” wiatr (bez względu na jego prędkość),
• zalanie w wyniku pozostawienia otwartych kranów,
• szkody powstałe w wyniku pękania rur (bez konieczności kupowania dodatkowej klauzuli i do wysokości Sumy Ubezpieczenia),
• szkody wyrządzone przez zwierzęta (z wyłączeniem kretów, dzików, ptaków, owadów i zwierząt będących własnością osób
objętych ubezpieczeniem lub osób bliskich) – dostępne w wariancie od wszystkich ryzyk