Sektor rolniczy – ubezpieczenia

Generali Agro, z myślą o rolnikach 2023 – YouTube

Generali Gospodarstwo Rolne

Ubezpieczenie kierowane do osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Umowa ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne może obejmować:

1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;

2) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych – ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego;

3) dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów budynków i budowli oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;

4) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym oraz rozszerzenie OC rolnika)

5) dobrowolne ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

6) dobrowolne ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

7) dobrowolne ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii

8) dobrowolne ubezpieczenie usług medycznych

Elastyczny wybór zakresu, tj. każdy rodzaj budynku i mienia (z wyjątkiem zwierząt) można ubezpieczyć w
wariancie all risks.

Wariant all risks to przede wszystkim:
• brak prędkości wiatru i natężenia deszczu,
• dewastacja i graffiti,
• pękanie mrozowe,
• inne zdarzenia nie wyłączone w OWU,
• dostępne 3 klauzule dodatkowe

Ubezpieczenie Upraw Rolnych (sezonowe)

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • odpowiedzialność za szkody na polisy lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro.

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne
 • grad
 • deszcz nawalny i huragan
 • susza

Istnieję również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzulę szczególe, odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

Generali Agro Ekspert

Ubezpieczenie kierowane do:

1) gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny,

2) gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich,

3) najemców maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego,

4) firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie,

5) firm komunalnych lub budowlanych użytkujących maszyny rolnicze,

6) wystawców maszyn rolniczych na targach (pojedyncze podmioty np. dealerzy maszyn),

7) leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych.

Przy czym ochroną ubezpieczeniową może być objęty zarówno Ubezpieczony, który jest Klientem Banku jak i Ubezpieczony, który nie jest Klientem Banku.

Zastosowanie produktu do umów ubezpieczeń zawieranych  w następującym zakresie:

1) agro casco,

2) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (zwane dalej NWK),

3) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OCK),

4) odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich,

5) porady prawnej (zwane dalej PP),

6) ognia i innych zdarzeń losowych.

Generali produkcja zwierzęca

Ubezpieczenie kierowane do podmiotów prowadzących:

1) chów i hodowlę drobiu rzeźnego;

2) produkcję jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie lub utrata spodziewanego zysku z produkcji zwierzęcej, spowodowane oddziaływaniem skutków zdarzenia ubezpieczeniowego na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej.

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest: 

1) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcie, przerwa w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika w stadach indyków;

2) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu

3) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

4) zakażenie stada serotypami Salmonella;

5) zakażenie stada chorobą czarnej główki (zakażenie wiciowcem – Histomonas meleagridis).

Przez ujemne skutki zdarzenia dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej (szkodę) rozumie się:

1) śmierć bądź nakaz uboju zwierząt;

2) zmniejszenie wydajności produkcyjnej zwierząt;

3) spadek wartości produktów zwierzęcych;

4) przerwanie procesu produkcyjnego;

5) zakaz dostaw i ograniczenia sprzedaży wskutek blokady gospodarstwa.

Generali Konie

Ubezpieczenie dla posiadaczy i hodowców koni.

Obejmuje: ubezpieczenie koni, ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia.